Publications

Generative AI for Math: Abel
Ethan Chern *, Haoyang Zou *, Xuefeng Li *, Jiewen Hu *, Kehua Feng, Junlong Li, Pengfei Liu
preprint. [github] [website]
* = Core contributors

FELM: Benchmarking Factuality Evaluation of Large Language Models
Shiqi Chen, Yiran Zhao, Jinghan Zhang, I-Chun Chern, Siyang Gao, Pengfei Liu, Junxian He
NeurIPS 2023. [arxiv] [github] [website]

FacTool: Factuality Detection in Generative AI - A Tool Augmented Framework for Multi-Task and Multi-Domain Scenarios
I-Chun Chern, Steffi Chern, Shiqi Chen, Weizhe Yuan, Kehua Feng, Chunting Zhou, Junxian He, Graham Neubig, Pengfei Liu
arxiv preprint. [arxiv] [github]

Improving Factuality of Abstractive Summarization via Contrastive Reward Learning
I-Chun Chern, Zhiruo Wang, Sanjan Das, Bhavuk Sharma, Pengfei Liu, Graham Neubig
Third Workshop on Trustworthy Natural Language Processing at ACL 2023. [arxiv]

Audio‑Visual Speech Enhancement and Separation by Leveraging Multi‑Modal Self‑Supervised Embeddings
I-Chun Chern, Kuo‑Hsuan Hung, Yi‑Ting Chen, Tassadaq Hussain, Mandar Gogate, Amir Hussain, Yu Tsao, Jen-Cheng Hou
Advances in Multi-modal Hearing Assistive Technologies (AMHAT) at ICASSP 2023. [arxiv]

Voice Direction‑of-Arrival Conversion
I‑Chun Chern, Steffi Chern, Heng‑Cheng Kuo, Huan‑Hsin Tseng, Kuo‑Hsuan Hung, Yu Tsao
MLSP 2023.

Decoding of Quantum Data‑Syndrome Codes via Belief Propagation
Kao‑Yueh Kuo, I‑Chun Chern, and Ching‑Yi Lai
ISIT 2021. [arxiv]